Terma dan Syarat

Tarikh dikemas kini: 22 November 2020

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Terma dan Syarat ini:

  • Afiliasi bermaksud entiti yang mengawal, dikendalikan oleh atau berada di bawah kawalan bersama-sama dengan pihak lain, di mana “kawalan” bermaksud adanya pemilikan sebanyak 50% atau lebih saham, mana-mana ekuiti atau sekuriti lain  berhak memilih pengarah atau pengurusan lain yang berwibawa.
  • Negara merujuk kepada: Malaysia
  • Syarikat (disebut sebagai “Syarikat” atau “Kami” dalam perjanjian ini) merujuk kepada Kromium Digital Sdn Bhd, 9-3-1, Jalan Medan Putra 6, Pusat Perniagaan Medan Putra, Kepong, Kuala Lumpur.
  • Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.
  • Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.
  • Syarat dan Ketentuan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan syarikat mengenai servis ini. Perjanjian terma dan syarat ini telah dibuat berdasarkan Penjana Terma dan Syarat yang telah disediakan.
  • Perkhidmatan media sosial dari pihak ketiga bermaksud sebarang perkhidmatan atau kandungan (termasuk data, maklumat, produk atau perkhidmatan) yang disediakan oleh pihak ketiga. Ia mungkin dipaparkan, disertakan atau disediakan oleh perkhidmatan.
  • Laman web merujuk kepada BERIKERJA, boleh diakses di https://berikerja.com.my/
  • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain atas nama individu yang telah didaftarkan. 

Pengakuan

Terma syarat ini merupakan peraturan, khidmat serta perjanjian yang berlaku antara anda dan syarikat. Terma syarat ini menetapkan hak kepada semua pengguna mengenai khidmat ini.

Akses dan penggunaan khidmat ini bergantung pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap terma syarat. Terma syarat ini juga tersedia untuk semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan khidmat ini.

Dengan mengakses atau menggunakan khidmat ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma syarat yang disediakan . Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian dalam Terma dan Syarat, anda mungkin tidak akan dapat mengakses khidmat ini. 

Anda juga perlu berumur 18 tahun ke atas dan syarikat tidak membenarkan mereka yang berumur di bawah 18 tahun untuk menggunakan khidmat ini.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda juga bergantung pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Dasar Privasi Syarikat. 

Dasar Privasi kami menyatakan dasar dan prosedur mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda ketika anda menggunakan mana-mana aplikasi atau Laman Web. Di sini juga, anda akan diberitahu  mengenai hak privasi dan bagaimana undang-undang melindungi anda. 

Sila baca dasar privasi kami dengan teliti sebelum menggunakan perkhidmatan kami.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Syarikat.

Syarikat tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggung jawab atas kandungan, dasar privasi, atau tindakan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda juga perlu mengakui dan bersetuju bahawa syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung atas sebarang kerosakan dan kerugian berkaitan dengan penggunaan khidmat ini  berdasarkan kandungan yang terdapat di mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Kami menyarankan anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan

Kami mungkin menghentikan atau menangguhkan akses anda dengan segera tanpa pemberitahuan atau tindakan terlebih dahulu, dengan alasan apa pun, sekiranya anda melanggar Terma dan Syarat yang telah ditetapkan.

Jika ditamatkan, hak anda untuk menggunakan perkhidmatan ini akan segera dihentikan.

Had Liabiliti

Walau apa pun kerosakan yang mungkin anda alami, keseluruhan tanggungjawab Syarikat dan mana-mana pembekalnya dalam syarat akan terhad kepada jumlah yang akan dibayar oleh anda atau 100 USD jika anda belum membeli apa-apa melalui Perkhidmatan.

Mengikut undang-undang, syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan khas, sampingan, atau akibatnya (termasuk, kerugian, keuntungan, kehilangan data atau maklumat lain melalui gangguan perniagaan, kecederaan peribadi, kehilangan privasi atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, perisian pihak ketiga dan / atau perkakasan pihak ketiga yang digunakan dengan Perkhidmatan, atau jika tidak berkaitan dengan ketentuan Syarat ini), walaupun Syarikat atau pembekal telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut .

Beberapa negeri tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat atau had tanggungjawab untuk kerosakan sampingan atau akibatnya. Ini bermaksud  beberapa batasan di atas mungkin tidak berlaku. Di negeri-negeri ini, tanggungjawab setiap pihak akan dibatasi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penafian “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SETIAP TERSEDIA”

Perkhidmatan ini diberikan kepada Anda “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SETIAP TERSEDIA” dan dengan semua kesalahan dan kecacatan tanpa jaminan apa-apa. Sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, Syarikat, atas nama sendiri dan bagi pihak Afiliasinya serta pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya, secara tegas menolak semua jaminan, sama ada tersurat, tersirat, berkanun atau sebaliknya, berkenaan dengan Perkhidmatan, termasuk semua jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hakmilik dan bukan pelanggaran, dan jaminan yang mungkin timbul daripada urusan urus niaga, prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa batasan kepada yang disebutkan di atas, Syarikat tidak memberikan jaminan atau janji, dan tidak membuat pernyataan apa pun bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan Anda, mencapai hasil yang diharapkan, sesuai atau bekerja dengan perisian, aplikasi, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi tanpa gangguan, memenuhi piawaian prestasi atau kebolehpercayaan atau bebas dari kesilapan atau sebarang kesalahan atau kecacatan dapat atau akan diperbetulkan.

Tanpa menghadkan perkara di atas, Syarikat atau penyedia syarikat tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan Perkhidmatan, atau maklumat, kandungan, dan bahan atau produk termasuk di dalamnya; (ii) bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat; (iii) mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang mana-mana maklumat atau kandungan yang diberikan melalui Perkhidmatan; atau (iv) bahawa Perkhidmatan, pelayannya, kandungan, atau e-mel yang dihantar dari atau atas nama Syarikat bebas daripada virus, skrip, trojan horse, worm, malware, timebomb atau komponen berbahaya yang lain.

Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jenis jaminan tertentu atau batasan mengenai hak undang-undang pengguna yang berlaku, jadi beberapa atau semua pengecualian dan batasan di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda. Tetapi dalam hal seperti itu, pengecualian dan batasan yang ditetapkan dalam bagian ini harus diterapkan sejauh mungkin dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Undang-undang yang Mengatur

Undang-undang Negara, kecuali peraturan konflik undang-undangnya, akan mengatur Syarat ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Penggunaan Aplikasi oleh anda mungkin juga tertakluk kepada undang-undang tempatan, negeri, nasional, atau antarabangsa yang lain.

Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan atau pertikaian mengenai Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk terlebih dahulu berusaha menyelesaikan perselisihan secara tidak rasmi dengan menghubungi Syarikat.

Untuk Pengguna Kesatuan Eropah (EU)

Sekiranya anda adalah pengguna Kesatuan Eropah, anda akan mendapat manfaat daripada peruntukan mandatori undang-undang negara tempat anda tinggal.

Pematuhan Undang-Undang Amerika Syarikat

Anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) Anda tidak berada di negara yang dikenakan embargo pemerintah Amerika Syarikat, atau yang telah ditetapkan oleh kerajaan Amerika Syarikat sebagai negara “penyokong pengganas”, dan (ii) Anda tidak disenaraikan dalam senarai mana-mana pihak larangan atau larangan pemerintah Amerika Syarikat.

Kebolehasingan dan Pengabaian

Kerentanan

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat-syarat ini dianggap tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai tujuan peruntukan tersebut sejauh mungkin di bawah undang-undang yang berlaku dan peruntukan yang selebihnya akan terus berlaku sepenuhnya.

Pengabaian

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini, kegagalan untuk menggunakan hak atau memerlukan pelaksanaan kewajiban di bawah Syarat ini tidak akan mempengaruhi kemampuan pihak untuk menggunakan hak tersebut atau memerlukan prestasi tersebut pada bila-bila masa selepas itu dan juga pengabaian pelanggaran merupakan pengabaian sebarang pelanggaran berikutnya.

Tafsiran Terjemahan

Sekiranya berlaku pertikaian, terma dan syarat adalah termaktub berdasarkan teks bahasa Inggeris asal.

Perubahan Terma dan Syarat ini

Kami berhak, mengikut budi bicara Kami, untuk mengubah atau mengganti Syarat ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu penting, kami akan melakukan usaha yang wajar untuk memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang syarat baru berkuatkuasa. Jika adanya perubahan material, ianya akan ditentukan mengikut budi bicara Kami.

Jika anda mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami setelah semakan tersebut berkuatkuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syara. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, secara keseluruhan atau sebahagian, anda bole hentikan penggunaan laman web ini dan sebarang perkhidmatan kami. 

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Terma dan Syarat ini, Anda boleh menghubungi kami:

Melalui e-mel: berikerja.kromium@gmail.com